Allmänna villkor

Allmänna villkor

Nedanstående allmänna villkor gäller för din anmälan till och deltagande i en kurs, utbildning, studiebesök eller evenemang nedan kallat ”kurs” hos Stångby Akademi.

Under utbrott av Covid-19 gäller särskilda villkor som du kan läsa om under punkt 10. 

Notera att särskilda regler och villkor kan gälla för exempelvis seminarier, webbinarier, yrkesbevisutbildningar, kortkurser och andra evenemang.

Sådana särskilda regler framgår av den kursspecifika information som vi lämnar i samband med din anmälan samt här på vår hemsida och gäller då i stället för dessa allmänna villkor.

 1. Kursspecifik information och kursansvarig

Uppgifter om vem som ansvarar för kursen, beskrivning av den aktuella kursen, kursavgifter, eventuella tillkommande avgifter eller kostnader och eventuella särskilda villkor framgår i anslutning till anmälan till arrangemanget här på vår hemsida samt av den kursspecifika information du får del av i samband med din anmälan eller tillsammans med din kallelse.

 1. Bekräftelse

Efter anmälan, och om det finns plats på kursen, får du en bekräftelse via e-post.

Bekräftelsen skickas direkt efter att du gjort din anmälan. När du har fått bekräftelsen har bindande avtal om kurs ingåtts och i samband med detta börjar ångerrätten enligt nedan att löpa. Observera att anmälan är individuell och avser en person per köptillfälle.

 1. Kursstart, kursspecifik information och kallelse

I god tid innan kursen startar, dock senast 7 dagar innan kursstart, får du en kallelse med uppgifter om; datum när kursen startar, tider för respektive kurstillfälle samt adress till kurslokalen. Kallelsen skickas per e-post.

 1. Kursavgift och betalning

4.1 Kursavgiften anges i anslutning till anmälan på www.stangbyakademi.nu.  Notera att priset är ex.moms

4.2 Betalning av kursavgiften ska ske i enlighet med faktura som skickas efter genomförd Seminarie/Webbinarie. Fakturan för kursavgiften för yrkesbevisutbildningarna skickas däremot i förväg.

 1. Överlåtelse av avtalet

Du får helt eller delvis överlåta din plats till någon annan, men du måste anmäla detta till oss skriftligen, senast 1 dag innan kursstart.  Anmälan görs till akademi@stangby.nu

 1. Inställd kurs eller ändrade tider

Om vi tvingas ställa in en kurs före kursstart behöver du inte betala kursavgiften. Detsamma gäller om vi tvingas ändra tidpunkterna för kurstillfällena på ett sätt som medför att du inte kan delta på kursen.

Stångby Akademi förbehåller sig rätten att ställa in en kurs som får för få anmälda kursdeltagare.  

7.  Ångerrätt enligt lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler, 2005:59 (”DaL”)

7.1 Du har möjlighet att ångra din kursanmälan inom 14 dagar från dagen då du fått din bekräftelse via e-post. (ångerfristen).

7.2 Om du vill utnyttja din ångerrätt måste du meddela oss detta på ett klart och tydligt sätt innan ångerfristen löper ut. Du kan lämna sådant meddelande genom att kontakta oss: akademi@stangby.nu

 1. Återtagande av anmälan efter ångerfristen

8.1 Efter att ångerfristen löpt ut kan du inte längre utnyttja din ångerrätt.

8.2  Med varaktigt studiehinder. Om skälet till att du återtar din anmälan eller avbryter en påbörjad kurs är varaktigt studiehinder, såsom egen eller närståendes sjukdom styrkt med läkarintyg, brand i det egna hemmet eller annan jämförbar anledning som du inte kunnat förutse betalar vi tillbaka deltagaravgiften för ännu inte utnyttjade delar av kursen. Normalt återbetalas inte kostnader för studiematerial.

8.3 Utan varaktigt studiehinder. Om du återtar din anmälan efter att ångerrätten förfallit utan att varaktigt studiehinder föreligger kan vi ta ut en administrationsavgift motsvarande de kostnader vi inte kan undvika till följd av din avanmälan och om kursen har påbörjats är du normalt skyldig att betala hela avgiften.

Om du återtar din anmälan senast 7 dagar före start får du normalt betala en administrationsavgift på 10 % av avgiften, dock lägst 100 kronor. Om du återtar anmälan senare än 7 dagar före start är administrationsavgiften högst halva deltagaravgiften. Om du avbryter en påbörjad kurs är du normalt skyldig att betala hela deltagaravgiften.

Undantag från ovanstående kan göras utifrån varje enskilt fall och om vi till exempel kan fylla din plats med en annan deltagare, behöver du normalt inte betala något förutom en administrationsavgift om 100 kronor. Vi strävar alltid efter att i så stor utsträckning som möjligt begränsa våra kostnader vid avanmälningar och försöker på så sätt minimera den avgift som vi har rätt att begära av dig enligt ovan.

8.4 Avanmälan av kursen sker genom att kontakta oss: akademi@stangby.nu

 1. Annan frånvaro

Om du uteblir från något kurstillfälle av annan anledning än de som ovan angivits, är detta kurstillfälle förbrukat. Du kan således inte kostnadsfritt ta igen det tillfället senare under kursen eller få ekonomisk kompensation för det tillfälle då du var frånvarande.

 1. Avanmälan och återbetalning med anledning av covid-19

Vi följer Folkhälsomyndighetens direktiv och kommer att erbjuda olika lösningar vid olika restriktioner.

Inställd eller uppskjuten verksamhet samt förändringar före start

 • Om vi ställer in en utbildning före kursstart får du tillbaka hela deltagaravgiften.
 • Om starten skjuts upp mer än ett par veckor eller helt ändrar form (till exempel, övergår till digital-/distanscirkel) har du rätt att ångra din anmälan och få tillbaka hela avgiften.
 1. Reklamation

11.1 Om du anser att kursen inte uppfyller vad som utlovats kan du reklamera kursen genom att kontakta oss på akademi@stangby.nu. Vid reklamation tillämpar Stångby Akademi de regler om fel i tjänst som finns i konsumenttjänstlagen, 1985:716 (KTjL).

11.2 Om vi inte kommer överens kan du vända dig till Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) via www.arn.se eller per post till: Allmänna reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm. Vi kommer att följa ARN:s beslut.

11.3 Du kan läsa mer om dina rättigheter på Konsumentverkets webbplats www.konsumentverket.se.

 1. Ändringar av Allmänna villkor 

Stångby Akademi har rätt att ändra dessa Allmänna villkor.

 1. Personuppgifter

Läs också information om hur vi behandlar dina personuppgifter »